Privacy & Gegevensbescherming

Flevo Sailing, gevestigd aan de IJsselmeerdijk 2-17, 8221 RC Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens alsmede post- en bezoekersadres: Zie de footer van deze pagina. Mele Coronato is de Functionaris Gegevensbescherming van Flevo Sailing. Zij is te bereiken via privacy@flevosailing.nl of via onderstaande contactgegevens. De hier navolgende tekst kan worden gewijzigd naarmate er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Wij behouden ons dan ook het recht voor om die tekst te actualiseren, zonder voorafgaande aankondiging. De respectievelijk jongste versie van tekst vindt u steeds hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flevo Sailing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, in het kader van boekingen en daaraan voorafgaande, dan wel aansluitende, gerelateerde communicatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag op onze website – en alleen op deze
– Uw Internetbrowser
– Het besturingssysteem van uw computer

– Uw Bankrekeningnummer zodra u bij ons vast hebt geboekt, daarbij per bankoverschrijving heeft betaald en / of bij aankomst de borg of iets anders (bijv. huur zeilpakken of noordzeepakket) per PIN pas heeft betaald. Voor laatst genoemde geldt: Mits u ons daarbij ook uw IBAN heeft gegeven, voor een snellere terugbetaling van uw borg.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@flevosailing.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Flevo Sailing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw zeiljacht- zeilschool- of zeilevenement-boeking(en). Hiervoor zijn uw naam, adres en overige contact gegevens zoals telefoon / e-mail relevant.

– Het afhandelen van uw betalingen. Zowel uw betalingen aan ons als ook onze betalingen aan u (terugstorting borg, eventuele tegoeden). Uitsluitend hiervoor verzamelen wij uw bankrekening gegevens – preciezer, in 2 gevallen:
1) Mits u een factuur per overschrijving heeft betaald
2) Waar u bij aankomst de borg middels EC card / Pinpas heeft betaald. In het laatst genoemde geval wordt uw IBAN weliswaar niet mee geregistreerd. Toch vragen wij u om de bijhorende IBAN op te schrijven, om u aansluitend sneller de borg terug te kunnen betalen.

– Het garanderen van de verzekeringsdekking voor het door u geboekte jacht. Mede voorwaarde voor deze dekking is dat wij iedere keer opnieuw een kopie van een identiteitsbewijs van de respectievelijke schipper van het gehuurde jacht maken, nog voor de overdracht van het schip. En dat wij die kopie ook bewaren tot het einde van de huurperiode, dan wel: Zolang als wettelijk nodig in geval van een door u gevaren schade. U kunt vanaf nu actief ervoor kiezen om die kopie vervolgens in ons bestand te laten bewaren. Horen wij dat betreffende niets van u, zo wordt die papieren kopie na afloop van de bewaarperiode verwijderd. Hiervan wordt afgeweken mits u aan een door u gehuurde jacht schade heeft gevaren. In dat geval wordt ook de kopie van uw identiteitsbewijs bewaard tot de gehele, hier bijhorende procedures met alle daarbij betrokken partijen zijn afgesloten.

– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder.
Deze ontvangt u vanaf nu alleen nog op uw eigen uitdrukkelijk verzoek. Waarbij u zich steeds ten allen tijde zonder opgave van redenen af kunt melden.

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (voorbeelden: Uw latere aankomst bij ons, afspreken van planningstechnische details over zeillessen, organisatie zeilevenementen).

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Flevo Sailing analyseert uw gedrag op de website uitsluitend om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Wij willen gevonden worden in ons globaal dorp en daarbij is voor ons belangrijk: Wat interesseert u daadwerkelijk en waar zoekt u precies op?

– Flevo Sailing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flevo Sailing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flevo Sailing) tussen zit. Enige uitzondering: Een vaste klantenkorting die u automatisch van ons boekingssysteem krijgt zodra u daar met uw eigen login gegevens inlogt en direct boekt!


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flevo Sailing hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia inclusief adres
Boekingssysteem: Minimaal tot het einde van een kalenderjaar waarin uw boeking plaats heeft gevonden. Standaard voor onbepaalde tijd, tenzij u dit herroept.
Boekhoudsysteem: Zeven jaar.
Reden bij het boekingssysteem: Er wordt door ons boekingssysteem bij een nieuwe boeking door vaste klanten een speciale korting toegepast – mits de bijhorende klantdata ook in het systeem staan. Zodra u een eerste keer bij ons heeft geboekt, bent u een vaste klant en krijgt u een eigen login voor de boekingssite. En blijven dus ook u bijhorende persoonsgegevens op de site bewaard. Dat is handig voor toekomstige boekingen. Wenst u dit liever niet, dan volstaat een korte mededeling aan privacy@flevosailing.nl. Wij zullen uw gegevens dan uit ons boekingssysteem verwijderen, aan het einde van het betreffende boekingsjaar. Bij een volgende boeking zullen wij dan vaak niet weten dat u al een vaste klant bent. In dit geval mist u dan vaak de vaste klantenkorting, omdat wij vervolgens geen mogelijkheid meer hebben om te controleren of u een vaste klant bent.
Reden bij het boekhoudsysteem: Wij zijn als bedrijf wettelijk verplicht om al onze belastingtechnisch relevante bedrijfsgegevens minimaal zeven jaar te bewaren, Bij een eventuele controle moeten wij deze kunnen voorleggen. Tot onze belastingtechnisch relevante gegevens horen uiteraard ook alle facturen die wij aan onze klanten hebben gestuurd. En deze bevatten uw adres, dat u ons gegeven heeft bij het boeken van een van onze diensten.

Bankgegevens: Tot herroeping door u.
De reden voor het bewaren van uw adres- en bankgegevens is een snellere afhandeling bij een toekomstige nieuwe boeking, inclusief het sneller terugbetalen van uw gedeponeerde borg of eventuele tegoeden. In dit kader hebben wij IBAN’s van onze vaste klanten o.a. in het adresboek van onze bankrekening staan.
Wenst u dit niet, dan graag aangeven door middel van een eenvoudige mededeling aan privacy@flevosailing.nl. Wij zullen uw data dan direct uit het systeem verwijderen – en bij toekomstige betalingen via bankoverschrijving zullen wij uw data steeds uiterlijk een week na afloop van uw huurcontract weer verwijderen. In geval van een door u gevaren schade aan een door u gehuurd jacht kan hiervan af worden geweken. Reden: Het uitzoeken van de kosten die dan eventueel van uw borg in moeten worden gehouden, kunnen wat langer duren. Respectievelijk later wordt dan ook uw borg over gemaakt.
Houdt u er ook rekening mee dat onze bank, Triodos, de IBAN’s van alle ontvangen en uitgaande betalingen bij onze zakelijke rekening wel opslaat, door middel van bankafschriften voor die rekening alsmede eigen banktechnische gegevens die Triodos zelf produceert en bewaard. In ons boekhoudsysteem wederom lezen wij onze bankafschriften regelmatig in; en zoals hierboven al omschreven zijn wij verplicht alle financiële gegevens minstens zeven jaar te bewaren, voor de belastingdienst. In deze zin worden uw bankgegevens dus wel langer bewaard, maar zeker niet publiek. Hetgeen ons brengt naar het volgende punt:

Delen van persoonsgegevens met derden

Flevo Sailing verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ons boekingssysteem Botentehuur.nl is zo een bedrijf.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flevo Sailing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Flevo Sailing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op onze website op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich ten alle tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventueel reeds gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flevo Sailing. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@flevosailing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Flevo Sailing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flevo Sailing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@flevosailing.nl.

Flevo Sailing heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Hosting van onze website inclusief subdomeinen en bijhorende e-mail accounts bij een provider die bekend staat om zijn professionele werkwijze en integriteit inzake privacy. En ook om zijn zeer actieve inzet ervoor (o.a. middels eigen infocampagnes, blogartikelen, handleidingen, proactief aanbod van veiligheidscertificaten aan zijn klanten): Greenhost Amsterdam.

– Gebruik van de jongste versie van WordPress voor onze website, op een Genesis Framework. Met een zeer regelmatige productie van back-ups alsmede actualisering van deze software en alle bijhorende uitgebreide functionaliteiten (plug-ins).

– Gebruik van TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#bedrijf_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

– Bij het verwijderen van papier waarop uw gegevens (dan wel: mede) staan geprint (denkt u aan: uitgeprinte e-mail correspondentie, een HISWA contract, kopie van een identiteitsbewijs): Verwijdering van dit soort papier gebeurd bij ons uitsluitend door een papiervernietiger met veiligheidsniveau P4. Dat is hetzelfde niveau wat o.a. advocaten of notarissen toepassen. En in de praktijk betekend het dat het betreffende papier in dusdanig kleine en talrijke stukjes wordt gesneden, dat een opnieuw-samen-puzzelen ervan een zeer ambitieus project zou zijn.

– De meest prachtige maatregelen zijn uiteraard nutteloos mits de fysieke toegang tot kantoorruimtes en / of computers nog steeds aan het toeval over wordt gelaten. Daarom worden onze computers uitsluitend door het Flevo Sailing team gebruikt en zijn ze ook middels wachtwoorden beveiligt. Wachtwoorden die deze naam echt verdienen en die gegarandeerd ook nergens op zijn geschreven, laat staan direct onder het keyboard. 😉  De administratie is evenzo veilig, ondergebracht in een ruimte ver weg van de dagelijkse “traffic’.
Ook zorgen wij steeds ervoor dat zich niemand alleen in onze kantoorruimtes en /of bij de computers bevindt als wij van Flevo Sailing zelf niet in de beurt zijn.

Heeft u vragen over dit thema? Dan staan wij u graag te woord!
Contact details zie bovenaan deze pagina of e-mail: privacy@flevosailing.nl   telefoon: 088 0504192